Bright Way Solution, a.s.

Kontaktní osoba

Jiří Šebek - jiri.sebek@brightwaysolution.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Mottem společnosti BWS jsou především srozumitelná a jednoduchá technická řešení. Převádíme složité postupy používané v informačních technologiích do srozumitelné a jednoduché formy, aby jejich použití bylo dostupné bez velkých znalostí.

EN: Our mottos are comprehensible, simple technical solutions. We transform complicated procedures that are used in information technology to comprehensible and simple form, so their use would be available without extensive knowledge.

Základní informace o produktu / řešení

IDEAPOINT
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech e-Government Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Portál IdeaPOINT je integrované a bezpečné řešení poskytující prostředí pro správu základních firemních procesů v jednom produktu využívajícího nejmodernější softwarové architektury a osvědčených bezpečnostních standardů. Portál IdeaPOINT sjednotí Vaše aplikace a nástroje, které používáte, do jednoho celku a díky své jednoduchosti efektivně doplní řadu užitečných funkcí, miniaplikací a poskytne účinné a elegantní řešení na principu intranetu. http://brightwaysolution.com/cs/produkty/ideapoint/

EN: IDEAPOINT is an integrated and secure solution that provides an environment for the management of basic company processes in a single product that uses the latest software architecture and proven safety standards. http://brightwaysolution.com/products/ideapoint/

Více informací
hiddenPRIVACY
Czech IoT Solutions
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Vyvinuli jsme službu šifrovaná zpráva tak, aby zaručila anonymní a bezpečné předávání zpráv mezi osobami a maximálně ochránila Vaše soukromí. A to ne jen formálním prohlášením, ale všemi dostupnými technickými prostředky. Ochrana dat Klíčová myšlenka spočívá v tom, že co z klientské stanice odchází, to je již zabezpečeno asymetrickým šifrovacím algoritmem RSA. Důvěrnost Ani vlastník nebo provozovatel serveru nemá možnost číst obsah a to ani v případě nuceného vydání obsahu. Tajemství Veškerá komunikace je rozšifrována až na klientovi, přes Internet a ani na serveru se žádné operace s privátním klíčem nedějí.

EN: We evolved a service Encrypted Email to secure your anonymity and safety handing over of messages between people and maximally protect Your privacy. And not only by formal declaration, but by all possible technical means. Data Protection A crucial idea is characterized in that whatever leaves a client’s station, it is already secured by an asymmetric enciphered algorithm RSA. Confidentiality Even an owner or an operator of the server does not have any possibility to read a content even in the case of forced issuing of the content. Privacy The entire communication is decrypted at the client, there are no operations with the private key through the internet neither on the server.

Více informací