Compelson s. r. o

Kontaktní osoba

Dušan Kožušník - sales@compelson.com

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Společnost Compelson Labs byla založena v roce 1991 a je známá svými průkopnickými produkty, jako je například MOBILedit, který v současné době používají miliony uživatelů po celém světě. Naše produkty pro forenzní analýzu telefonů odstartovaly v roce 1996 odvětví vyšetřovatelské analýzy obsahu telefonů. Již více než 20 let používají naše forenzní nástroje orgány činné v trestním řízení, armáda a vyšetřovatelé ve více než 160 zemích k vyhledávání důkazů a boji proti zločinu a terorismu.

EN: Compelson Labs was founded in 1991 and is known for its pioneering products, such as MOBILedit, currently used by millions of users worldwide for many mobile phone-related tasks. Our phone forensics products started the investigator industry of phone content analysis in 1996. For more than 20 years our forensic tools have been used by law-enforcement, military and investigators in more than 160 countries to find evidence and fight against crime and terrorism.

Základní informace o produktu / řešení

MOBILedit Forensic
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: MOBILedit Forensic je komplexní řešení pro extrakci dat z telefonů, chytrých hodinek a cloudů. Využívá fyzický i logický sběr dat, má vynikající analýzu aplikací, obnovu smazaných dat, širokou škálu podporovaných zařízení, vyladěné reporty, souběžné zpracování a snadno použitelné rozhraní. Díky zcela novému přístupu je MOBILedit Forensic mnohem silnější v obcházení zabezpečení než kdykoli předtím. MOBILedit Forensic nabízí maximální funkčnost za zlomek ceny jiných nástrojů. Lze jej použít jako jediný nástroj v laboratoři nebo jako rozšíření jiných nástrojů díky kompatibilitě s daty. Při integraci s nástrojem Camera Ballistics vědecky analyzuje původ fotografií z fotoaparátu HLAVNÍ FUNKCE: - Obcházení zabezpečení s živými aktualizacemi - Získávání a analýza fyzických dat - Forenzní analýza chytrých hodinek - Forenzní analýza v cloudu - Obnova smazaných dat - Pokročilá analýza aplikací s živými aktualizacemi - Souběžná extrakce s 64bitovým enginem - Široká škála podporovaných telefonů - Rozpoznávání objektů a obličejů - síla umělé inteligence - Balistika fotoaparátu - vědecká analýza obrazu - Integrace s dalšími nástroji

EN: MOBILedit Forensic is an all-in-one solution for data extraction from phones, smartwatches and clouds. It utilizes both physical and logical data acquisition, has excellent application analysis, deleted data recovery, a wide range of supported devices, fine-tuned reports, concurrent processing, and easy-to-use interface. With a brand new approach, MOBILedit Forensic is much stronger in security bypassing than ever before. MOBILedit Forensic offers maximum functionality at a fraction of the price of other tools. It can be used as the only tool in a lab or as an enhancement to other tools with its data compatibility. When integrated with Camera Ballistics it scientifically analyzes camera photo origins. MAIN FEATURES: - Security bypassing with live updates - Physical data acquisition and analysis - Smartwatch forensics - Cloud forensics - Deleted data recovery - Advanced application analysis with live updates - Concurrent extractions with 64-bit engine - Wide range of supported phones - Object and face recognition - the power of artificial intelligence - Camera ballistics - scientific image analysis - Integration with other tools

Více informací
MOBILedit Cloud Forensic
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: S úspěšným zkoumáním telefonu, které poskytuje MOBILedit Forensic PRO, máte k dispozici téměř vše potřebné pro úspěšnou extrakci cloudu. V telefonních aplikacích jsou totiž uloženy cenné přihlašovací údaje k většině cloudových služeb. I bez telefonu můžete přistupovat k datům z cloudových služeb, které používají miliony lidí několikrát denně, každý den. MOBILedit Cloud Forensic je kompletní forenzní stahovač cloudových dat a generátor zpráv pro nejoblíbenější služby. Dokáže okamžitě zahájit stahování, jakmile jsou v telefonu nalezeny ověřovací informace, a když jde o čas, dokáže spustit více extrakcí současně. APLIKACE MOBILEDIT CLOUD FORENSIC JE K DISPOZICI VE DVOU VARIANTÁCH: 1. Přímá integrace cloud forensic s aplikací MOBILedit Forensic PRO - díky této možnosti můžete extrahovat data z cloudů prostřednictvím mobilního zařízení připojeného k aplikaci MOBILedit Forensic PRO. Pověření se extrahují ze zařízení a extrakce z cloudu se spustí v rámci procesu zkoumání telefonu. Tato pověření jsou také uložena, takže vyšetřovatel může později použít buď token, nebo přihlašovací údaje k účtu. 2. Samostatný software - Pro vyšetřování cloudových úložišť a cloudových služeb bez nutnosti zkoumání mobilních zařízení. Přístup ke cloudům pomocí této metody vyžaduje heslo a uživatelské jméno nebo token importovaný z jiného zdroje. V obou případech můžete zkoumat více cloudů najednou a extrakce budou probíhat souběžně, což vám pomůže pracovat rychleji a rychleji získat více důkazů. FUNKCE: • Automatické stahování cloudů pomocí autorizačního tokenu nebo přihlašovacího jména a hesla. Ty lze během extrakce a analýzy pomocí aplikace MOBILedit Forensic PRO vyhledat, extrahovat a uložit z telefonu • Podporován je jak přístup pomocí autorizačního tokenu, tak přístup pomocí uživatelského jména a hesla. Autorizační token je soubor uložený v počítači nebo mobilním zařízení. Rozpozná zařízení a účet a umožní uživateli přihlásit se ke službě, aniž by musel pokaždé zadávat uživatelské jméno a heslo. • Manuální přístup zadáním uživatelského jména a hesla. • Okamžité a souběžné stahování, které vyšetřovateli umožní efektivní práci při extrakci maximálního množství dat v co nejkratším čase. Čas je rozhodující, protože uživatel může vymazat všechna data, může vypršet platnost tokenu nebo může dojít ke změně hesla. • Profesionální zprávy a exporty v následujících formátech: pdf, html, xml, ufdr a Excel. • Úplná struktura souboru ke stažení. PODPOROVANÉ SLUŽBY: • Box • Dropbox • Google Drive • Microsoft OneDrive • FTP • Facebook • Facebook Messenger • Google Contacts, Calendar, Keep • Instagram • LinkedIn • Slack • Twitter • E-maily, například Gmail, Outlook a mnoho dalších prostřednictvím protokolů POP3, IMAP • a další.

EN: With a successful phone examination provided by MOBILedit Forensic PRO, you have almost everything necessary for a successful cloud extraction. This is because phone applications hold precious login information for most cloud services. Even without a phone, you can still access data from cloud services that are used by millions of people multiple times a day, everyday. MOBILedit Cloud Forensic is a complete cloud data forensic downloader and report generator for the most popular services. It can immediately start downloads when authentication information is found in a phone, and it can run multiple extractions concurrently when time is of the essence. MOBILEDIT CLOUD FORENSIC IS AVAILABLE IN TWO OPTIONS TO CATER TO BOTH NETWORK FORENSIC INTERCEPTION AND MOBILE DEVICE EXAMINERS: 1. Direct integration of Cloud Forensic with MOBILedit Forensic PRO - With this option, you can extract data from clouds via a mobile device connected to MOBILedit Forensic PRO. The credentials are extracted from the device, and cloud extraction is started as part of the phone examination process. These credentials are also saved so that an investigator can either use the token or the account login details at a later date. 2. Standalone software - For investigating cloud storage and cloud services without the need to examine mobile devices. Access to clouds using this method requires a password and a username or a token imported from another source. In both cases, you can investigate more than one cloud at a time, and extractions will run concurrently to help you work faster and retrieve more evidence quickly. FEATURES: • Automatic download of clouds using either an authorization token or a username and password credentials. These can be found, extracted, and saved from a phone during extraction and analysis with MOBILedit Forensic PRO. • Both authorization token access and username and password access are supported. An authorization token is a file saved on a computer or mobile device. It recognizes a device and account to allow a user to log in to a service without having to enter a username and password every time. • Manual access by entering a user name and password. • Immediate and concurrent downloads that enable an investigator to work effectively while extracting the maximum amount of data in the shortest time possible. Time is critical because a user can wipe all data, a token could expire, or a password could be changed. • Professional reports and exports in the following formats: pdf, html, xml, ufdr, and Excel. • Full file structure download. SUPPORTED SERVICES: • Box • Dropbox • Google Drive • Microsoft OneDrive • FTP • Facebook • Facebook Messenger • Google Contacts, Calendar, Keep • Instagram • LinkedIn • Slack • Twitter • Emails such as Gmail, Outlook, and many others through POP3, IMAP protocols • and more

Více informací
Smartwatch kit
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Chytré hodinky jsou celosvětově nejoblíbenějším nositelným elektronickým zařízením s nezpochybnitelným významem, pokud jde o forenzní zkoumání. Osobní údaje nalezené v chytrých hodinkách mohou vyšetřovatele navést správným směrem, zejména když telefon není k nalezení. Aplikace MOBILedit Forensic dokáže dokonce extrahovat údaje o srdečním tepu, což vyšetřovateli umožní nahlédnout do života uživatele. Tyto údaje odhalují okamžiky vzrušení, stresu, a dokonce i čas smrti. Pro úspěšné vyšetřování je zkoumání chytrých hodinek nezbytností. MOBILedit Forensic podporuje extrakci a analýzu nejoblíbenějších chytrých hodinek na světě. Podporuje nejen Apple Watch, ale nyní je možné vyšetřovat i další chytré hodinky, například Garmin, Samsung nebo TCL. Tato na míru vytvořená sada nástrojů obsahuje speciální konektory pro získávání dat z: • Apple • Garmin • Samsung • Alcatel • TCL • Huawei • and more JAKÝ TYP DAT MŮŽETE ZÍSKAT Z CHYTRÝCH HODINEK? • Informace o zařízení • Adresy MAC • UID • Revize SW • Údaje o zařízení • Soubory • Fotografie s geolokací • Hlasové nahrávky • Data aplikací • Poznámky • Osobní údaje • Uživatelské profily - přezdívka, věk, pohlaví, hmotnost, jazyk, celková doba aktivity a spánku • Aktivity - typ, časový interval, poloha, tepová frekvence, nadmořská výška, rychlost, teplota, kalorie atd. • Trasy s mapami • Zdravotní údaje - dodatečné sledování srdečního tepu a stresu

EN: Smartwatches are the world's most popular wearable electronics devices with unquestionable importance when it comes to forensic examinations. The personal data found in smartwatches can lead investigators in the right direction, especially when the phone is nowhere to be found. MOBILedit Forensic can even extract heartbeat details, which gives the investigator an intimate look into the life of the user. This data reveals moments of excitement, stress, and even time of death. For a successful investigation, examining smartwatches is a necessity. MOBILedit Forensic supports the extraction and analysis of the most popular smartwatches in the world. Not only does it support Apple Watch, but investigating other smartwatches, like Garmin, Samsung, or TCL, is now possible. This custom-made toolkit includes special connectors for extracting data from: • Apple • Garmin • Samsung • Alcatel • TCL • Huawei • and more WHAT TYPE OF DATA CAN YOU EXTRACT FROM A SMARTWATCH? • Device info • MAC addresses • UID • SW revision • Device data • Files • Photos with geolocation • Voice recordings • Application data • Notes • Personal data • User profiles - nickname, age, gender, weight, language, total active & sleep time • Activities - type, time interval, position, heart rate, altitude, speed, temperature, calories, etc. • Routes with maps • Health data - Extra heart rate & stress monitoring

Více informací
Connection Kit
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Law Solutions
Východní Afrika
Austrálie a Oceánie
Sahel
Severní Amerika
Střední Afrika
Severní Afrika
Jižní Amerika
Východní Asie
Střední a jihovýchodní Evropa
Střední Asie
Střední Amerika a Karibik
Jihovýchodní Asie
Západní Evropa
Východní Evropa
Jižní Asie
Jižní Afrika
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Jedná se o speciální kolekci kabelů USB vyrobených na míru, která pokrývá naprostou většinu telefonů, které kdy byly vyrobeny a které jsou dnes případnědostupné mezi uživateli. Ušetříte tak drahocenný čas, který byste strávili hledáním starších kabelů, protože tato kolekce zahrnuje i modely, jejichž výroba se již ukončila, a dokonce i ty prastaré. Vše je navrženo tak, aby umožňovalo pohodlnou a bezproblémovou práci. Kabely jsou krátké a dobře označené. Kufřík je lehký s kvalitním provedením připraveným zvládnout i to nejnáročnější každodenní používání.

EN: This is a special collection of custom-made USB cables that covers the vast majority of phones ever manufactured and possibly available among users today. Save valuable time that you would have spent searching for older cables because this collection includes also discontinued and even legacy models. Everything is designed to allow for convenient and trouble-free work. The cables are short and well labeled. The briefcase is lightweight and the build quality is ready to handle the most rugged everyday usage.

Více informací
Service