HRDLIČKA spol.s r.o.

Kontaktní osoba

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons) - ondrej.hrdlicka@hrdlicka.cz

Základní informace o společnosti

Ostatní
Stavebnictví

CZ: HRDLIČKA spol.s r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti geodézie a geoinformatiky. Nabízí řešení pro odbornou i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejnou správu. HRDLIČKA spol.s r.o. provozuje portál profesionálního stavebníka MAWIS. Dokumentaci objektů na základě pořízení 3D dat různými metodami za pomoci nejmodernějších technologií s výstupem dle standardů BIM sdružuje zase nabídka služeb BIM 3D Technologií.

EN: HRDLIČKA spol.s r.o. provides comprehensive services in the field of geodesy and geoinformatics. It offers solutions for the professional and wider public, private companies and state and public administration. HRDLIČKA spol.s r.o. operates the portal of professional builder MAWIS. The documentation of objects based on the acquisition of 3D data by various methods using technologies with output according to BIM standards is brought together by the BIM 3D Technologies service offer.

Základní informace o produktu / řešení

MawisPhoto
Czech Digital Mapping Solutions
Czech 3D Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: MawisPhoto je moderní elektronická služba, která Vám umožní mobilním telefonem skrze 3D modely dokumentovat Vaše stavby.

EN: MawisPhoto is a modern electronic service that allows you to use your mobile phone to document your constructions through 3D models.

Více informací
BIM 3D
Czech Digital Mapping Solutions
Czech 3D Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Nabídka BIM 3D Technologií sdružuje následující služby: Laserové skenování = Rychlé, přesné a komplexní zaměření objektů, jehož výstupem je 3D obraz reality ve formě mračna bodů. Fotogrammetrie = Rychlý a bezkontaktní sběr dat digitálními fotoaparáty prováděný pomocí bezpilotních prostředků. BIM = Moderní proces tvorby 3D modelu budov doplněného grafickými a popisnými informacemi o všech prvcích. Ortofotomapa = Zajistíme letecké snímky a ortofotomapy od historie po současnost. Určení kubatury = Služba funguje na principu výpočtu objemu terénní změny na základě měření terénu před a po terénních úpravách.

EN: The BIM 3D Technologies offer includes the following services: Laser Scanning = Fast, accurate, and comprehensive object surveying resulting in a 3D point cloud image of reality. Photogrammetry = Quick and contactless data collection by digital cameras using unmanned aerial vehicles. BIM = A modern process of creating a 3D building model complete with graphical and descriptive information about all elements. Orthophotomap = We provide aerial images and orthophotomaps from history to the present. Determination of the Cubic Volume = The service works on the principle of calculating the volume of terrain change based on surveying the terrain before and after the landscaping.

Více informací
Service