Revolt BI s.r.o.

Kontaktní osoba

Josef Kužílek - josef.kuzilek@revolt.bi

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Služby

CZ: Revolt BI je konzultačně implementační agentura, která se zabývá analýzou dat a jejím využitím pro lepší fungování firem a organizací. Poskytuje služby a analytická řešení, které klíčovým lidem ukážou, co je potřeba udělat, aby firma fungovala lépe, měla menší náklady a větší zisky. Naší vizí je pomáhat firmám najít v datech konkrétní hodnotu, aby se mohly transformovat v moderní společnosti. Naším posláním je přinášet pozitivní dopad využívání dat.

EN: Revolt BI is a consulting and implementation agency that deals with data analysis and its use for better functioning of companies and organizations. It provides services and analytical solutions that show key people what needs to be done to make a company run better, with lower costs and higher profits. Our vision is to help companies find concrete value in data so that they can transform into modern companies.

Základní informace o produktu / řešení

Analytická transformace
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Severní Amerika
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Na základě naších zkušeností a osvědčené metodiky jsme připravili postup, který dokáže společnost provést změnou od začátku do konce. Celý postup je flexibilní a je upravován dle potřeb klienta a stávajícího stavu datové infrastruktury tak, aby v co nejkratším čase přinesl viditelné byznysové výsledky a zároveň vedl k dlouhodobě udržitelné změně v řízení firmy založené na využití dat. Základním stavebním kamenem je vytvoření analytické strategie, protože bez ní končí většina datových iniciativ neúspěchem. V ní najdete přehled a harmonogram jednotlivých kroků i toho, co je k realizaci zapotřebí. Součástí této první fáze je také Proof of Concept. Následuje druhá fáze, ve které se vystaví datové modely a rozšiřuje se takzvaná datová kultura napříč týmy a uživateli. Jinými slovy učíme vás data používat a mít z nich užitek. Jednotlivé oblasti ve firmě od marketingu přes obchod, prodej, logistiku až po samotné vedení začíná v každodenní práci využívat data.

EN: Based on our experience and proven methodology, we have prepared a procedure that the company can carry out through the change from start to finish. The entire procedure is flexible and is adjusted according to the needs of the client and the current state of the data infrastructure so that it brings visible business results in the shortest possible time and at the same time leads to a long-term sustainable change in the management of the company based on the use of data. Creating an analytics strategy is a fundamental building block, because without it, most data initiatives end in failure. You will find there an overview and schedule of the individual steps and what is needed for implementation. Proof of Concept is also part of this first phase. The second phase follows, data models are exposed and the so-called data culture is spread across teams and users. In other words, we teach you how to use data and benefit from it. Individual areas in the company, from marketing to trade, sales, logistics to management itself, are starting to use data in their daily work.

Více informací
Optimalizace skladu pomocí datové analýzy
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Nedostatek místa ve skladu, rostoucí náklady na skladové prostory a provoz skladu, příliš mnoho finančních prostředků uzamčených ve skladových produktech. To všechno jsou problémy, které můžete vyřešit pomocí analýzy dat. Potenciál analýzy dat si uvědomuje 65 % provozovatelů skladů, kteří chtějí do roku 2025 zavést prediktivní analytiku pro skladové hospodářství. ‍ Máme pro vás řešení. Warehouse Cash Miner je nástroj, který analyzuje data o pohybu položek a dokáže určit jejich optimální množství na skladě. Nikdy vám tak nebudou chybět, ale ani nebudou zabírat zbytečné místo. Navíc dokáže optimalizovat rozmístění položek na skladě, takže jeho provoz bude efektivnější. ‍ Uvolníte si tak kapitál ze skladových zásob, získáte volný skladový prostor a snížíte náklady na skladové operace. Z praxe máme ověřeno, že dokáže snížit objem skladových zásob o 10 – 20 %.

EN: Lack of warehouse space, rising costs and warehouse operations, too many funds locked up in warehouse products. These are all problems you can solve with data analytics. The potential of data analysis is realized by 65% ​​of warehouse operators who want to implement predictive analytics for warehouse management by 2025. ‍ We have a solution for you. Warehouse Cash Miner is a tool that analyzes data on the movement of items and can determine their optimal amount in the warehouse. You will never miss them, but they won't take up unnecessary space either. In addition, it can optimize the distribution of items in the warehouse, so that its operation will be more efficient. ‍ This frees up capital from inventory, frees up warehouse space, and reduces the cost of warehouse operations. We have proven from practice that it can reduce the volume of stock by 10-20%.

Více informací
Predikce poptávky na základě analýzy dat
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: Reagovat až na aktuální poptávku je pozdě, protože tak přicházíte o obchodní příležitosti. Díky přesnější predikci poptávky lze přitom zvýšit tržby o jednotky procent a snížit náklady na distribuční procesy až o 10 %. Vyvinuli jsme proto řešení Sales Booster, které na základě analýzy dat dokáže s přesností 80 – 90 % předpovídat poptávku na úrovni jednotlivých produktů a v závislosti na prodejním kanále nebo místě. Navrhne přitom kroky, které je potřeba udělat, aby správné zboží bylo na správném místě ve správný čas. Díky tomu budete mít vždy připravený optimální sortiment a tedy spokojené zákazníky.

EN: It is too late to respond to current demand because you are missing out on business opportunities. At the same time, thanks to a more accurate prediction of demand, sales can be increased by units of percent and costs can be reduced on distribution processes by up to 10%. Therefore we developed the Sales Booster solution, which, based on data analysis, can predict demand at the level of individual products and depending on the sales channel or location with an accuracy of 80-90%. At the same time, it suggests the steps that need to be taken so that the right goods are available right place at the right time. Thanks to this, you will always have an optimal assortment ready and therefore satisfied customers.

Více informací
Service