SBLCore s.r.o.

Kontaktní osoba

Petr Podrazil - petr@sblcore.com

Základní informace o společnosti

Ostatní

CZ: Ve vedení firmy SBLCore naleznete dvě profese, bez nichž by nebylo možné vytvořit špičkový inovativní projekt, který obstojí v mezinárodní konkurenci. Spojení chemické legislativy a IT řešení původně vzniklo z naší vlastní potřeby každodenního vytváření bezpečnostních listů. Klademe důraz na profesionalitu, osobní přístup, a především dokonalou znalost platné legislativy.

EN: It wouldn’t be possible to create a top, innovative project that will boldly stand up to international competition without the synergy of two professions in the leadership of SBLCore. The combination of chemical legislation and IT solutions naturally developed from our own need to create safety data sheets on daily basis. Our mission is emphasis on professionalism, personal approach, and above all impeccable knowledge of current legislation.

Základní informace o produktu / řešení

SBLCore
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital Law Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Vyvinuli jsme nástroj, který zjednoduší práci s bezpečnostními listy. V SBLCore se snoubí propracovanost IT řešení s naší neustále aktualizovanou databázovou podporou, díky níž se software chová jako živý organismus. Díky SBLCore si usnadníte nejen tvorbu, ale i následnou správu bezpečnostních listů. Doslova pomocí jediného tlačítka vygenerujete v SBLCore automatickou klasifikaci na základě zadaných hodnot a obsažených látek. A to včetně klasifikační rozvahy, která detailně popisuje, jak program vypočítal klasifikaci směsi a jaké vstupní údaje k tomu použil. Součástí výpočtu je také odvození akutní toxicity ATE a parciální přepočty nebezpečnosti pro životní prostředí. Výpočet nebezpečnosti směsi používá sumární vzorce pro posouzení aditivních účinků látek. Díky funkci automatických frází nemusíte přepisovat legislativně vyžadované informace. V software SBLCore máte vždy všechny vaše látky a směsi po ruce, čímž si výrazně zjednodušíte a urychlíte práci v porovnání s manuálním způsobem zpracování bezpečnostních listů. Navíc s legislativní jistotou. SBLCore vás zbaví rizika nesprávně zpracovaného bezpečnostního listu a zdlouhavého pátrání po legislativních změnách. Každá licence zahrnuje vstupní školení pomocí videomanuálů, propracovaný systém podpory a aktualizace. Software SBLCore aktuálně existuje ve 27 jazykových mutacích pro 36 států. Užitečným pomocníkem, který usnadňuje přípravu etiket pro tisk, je jejich návrh přímo v rámci SBLCore a následný výstup do mnoha formátů. SBLCore vám pomůže také v případech, kdy etikety pro váš výrobek zpracovává grafické studio. Srozumitelná sada instrukcí (týkající se velikostí a správného umístění informací na etiketě) odstraní složitou komunikaci s grafikem a především sníží riziko nesprávně zpracovaných etiket. Nově lze s pomocí SBLCore generovat Jedinečný identifikátor složení směsi UFI. Software obsahuje integrovaný Generátor UFI s jehož pomocí lze na základě zadaných informací vygenerovat požadovaný kód. Nová funkce SBLCore je nahlašování nebezpečných směsí do portálu Agentury ECHA – Poison Centre Notification. V několika jednoduchých krocích vám tato funkce zajistí nejen nahlášení směsí, ale i jejich následné aktualizace. S námi máte legislativu pod kontrolou.

EN: Are you looking for easy work environment to create and work with safety data sheets? Would you like to use sophisticated IT solutions and have access to constantly updated database support, so you would feel like you are dealing with a living organism? You have just found it. It is called SBLCore. With SBLCore, you will not only create but also manage your safety data sheets. You are one click away from automatically generated classification based on your input values and substances. This includes a classification balance sheet with description of how the classification of the mixture has been calculated and what input data has been used. The calculation also contains derivation of acute toxicity ATE and partial conversion of environmental hazards. Calculation of mixture hazard uses the summation formulae to assess the additive effects of substances. With the automatic phrase function, you do not have to type the legal information over and over. With SBLCore software, you always have all your substances and mixtures at your fingertips, making it easy to simplify and speed up your work compared to manual processing of safety data sheets. Moreover, with legislative accuracy. SBLCore takes over the responsibility for the risk of incorrect format or content of safety data sheets and saves your time otherwise spent on lengthy search for legislative changes. Each license includes initial training via video manuals, a sophisticated support system and updates. SBLCore software currently operates in 27 languages with included legislation of 36 countries. Even printable labels can be designed directly in SBLCore with subsequent output to many formats, making your life ever easier. Are you cooperating with a graphic design studio? No problem, automatically generated, clear set of instructions regarding sizes and correct placement of information on the label, will eliminate complex communication with your graphic designer and, above all, reduce the risk of incorrectly processed labels. We keep up to date with all legislation changes. Therefor a Unique Composition Identifier generator (UFI) for a mixture has been integrated to the software as a new feature. You simply add your values, and the software creates your UFI code for you. Yet another new feature of SBLCore software is Poison Centre Notification - the reporting of hazardous mixtures to ECHA. Few simple steps and all your mixtures are reported with automatic subsequent updates. SBLCore – legislation under control.

Více informací