AgdataCity

Kontaktní osoba

Philipp Korotkov - philipp.korotkov@agdata.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie
Ostatní
Veřejný sektor

CZ: V rámci digitalizace měst poskytujeme platformu, která ve spojení s naší senzorikou a jiným zařízením nabízí monitoring kvality ovzduší, meteorologických podmínek, telematiku, měření hladiny řek, hluku, stavu závlah zeleně atd. S pomocí widget a API je možné tyto hodnoty sdílet na webových stránkách, chytrých tabulích a obrazovkách. Data je možné využívat také v rámci edukativních programů ve školách.

EN: As part of the digitalization of cities, we provide a platform that, in conjunction with our sensors and other devices, provides monitoring of air quality, meteorological conditions, telematics, measurement of river levels, noise, irrigation status, etc. With the help of widgets and APIs, these values can be shared on websites, smart boards and screens. The data can also be used in educational programs in schools.

Základní informace o produktu / řešení

Dlouhodobý monitoring kvality ovzduší a počasí
Czech Smart City Solutions
Czech IoT Solutions
Czech Digital Weather Solutions
Czech Digital Education Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Jižní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Monitoring kvality ovzduší (PM, NO2, SO2, CO, O3) a meteorologických podmínek s přenosem dat na digitální platformu a možností zasílání varovných upozornění na zvýšené hodnoty, sdílení dat na webových stránkách, městských obrazovkách atd. Využití je možné u dětských hřišť, úřadů, škol, v křivotkách, u průmyslových provozoven, staveb atd. Data mohou využívat také školy pro své edukativní programy nebo s jejich pomocí mohou plánovat aktivity na hřištích.

EN: Monitoring of air quality (PM, NO2, SO2, CO, O3) and meteorological conditions with data transfer to a digital platform and the possibility of sending alerts for elevated values, sharing data on websites, city screens, etc. It can be used in playgrounds, offices, schools, bushes, industrial sites, buildings, etc. The data can also be used by schools for their educational programmes or with their help planning activities in playgrounds.

Více informací
Service