AVE Soft s.r.o.

Kontaktní osoba

Pavel Šrámek - pavel.sramek@avesoft.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: AVE Soft je inovativní společnost, která vytváří software. Postupně z ní vzešlo několik úspěšných projektů a dalších firem. Hlavním produktem AVE Softu je informační systém Evolio pro advokátní kanceláře. Nechybí ani modul pro správu pohledávek nebo verze pro exekutory. Úspěchy sbírá díky týmu skvělých lidí, kteří jsou svými myšlenkami vždycky o krok napřed. Velkou oporou je také silné zázemí Centra podpory inovací, které je součástí Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

EN: AVE Soft is an innovative company that creates software. Several successful projects and other companies have gradually emerged from it. AVE Soft's main product is the Evolio information system for law firms. There is also a module for receivables management. The success is thanks to a team of great people who are always one step ahead with their ideas. Another great support is the strong background of the Innovation Support Centre, which is part of the Technical University of Ostrava.

Základní informace o produktu / řešení

Evolio
Czech Digital Law Solutions
Východní Evropa

CZ: Evolio je český propracovaný nástroj pro advokátní kanceláře a právní oddělení firem. Pomůže s rychlým rozjezdem praxe pro začínající advokáty a automatizuje práci zkušeným matadorům. Zvládne i správu pohledávek. Evolio dokáže zvýšit tržby kanceláře až o 20 %. Daří se to díky sadě funkcí, které uživatelům pomáhají s vykazováním práce. Zjednodušeně řečeno systém hlídá provedené činnosti za uživatele. Zajímavý je koncept „vše v jednom“. Evolio obsahuje elektronický advokátní spis propojený s datovým schránkami, insolvenčním rejstříkem a řadou dalších služeb. Díky takovému spojení dokáže systém odbourat zbytečné rutinní práce a dá advokátům prostor k tomu, aby věnovali více času svým kauzám. Za zmínku stojí, že Evolio splňuje nejpřísnější normy zabezpečení dat ISO 27001. K dispozici jsou různě bohaté varianty pro menší i velké kanceláře. Samostatní advokáti mohou využít bezplatnou verzi. Pro náročnější nebo větší kanceláře je k dispozici prémiová verze Evolia s řadou zajímavých funkcí pro týmové řízení, automatizaci, přizpůsobení systému potřebám nebo třeba také reporting. Systém má také speciální modul pro správu pohledávek, který je v Evoliu opravdu skvělý. Zvládne předžalobní i soudní část vymáhání. Systém dokáže pro velké zákazníky zpracovat efektivně desetitisíce pohledávek. Důraz je kladen na automatizaci, takže podání EPR a následný proces, nevyžaduje zásah člověka. S pohledávkami umí Evolio pracovat v balících, ať už se jedná o jejich import do systému, hromadné změny nebo reporting o úspěšnosti vymáhání.

EN: Evolio is a sophisticated Czech tool for law firms and legal departments of companies. It will help with a quick start of practice for new lawyers and automate the work of experienced matadors. It can also handle receivables management. Evolio can increase office revenue by up to 20%. This is achieved thanks to a set of features that help users with work reporting. Simply put, the system keeps track of the activities performed on behalf of the user. The all-in-one concept is interesting. Evolio includes an electronic lawyer's file linked to data boxes, the insolvency register and a number of other services. Thanks to such a connection, the system can eliminate unnecessary routine work and give attorneys the space to devote more time to their cases. It is worth noting that Evolio meets the most stringent ISO 27001 data security standards. There are a variety of rich options for small and large offices. Sole practitioners can use the free version. For more demanding or larger offices, there is a premium version of Evolia with a number of interesting features for team management, automation, customization of the system or even reporting. The system also has a special module for receivables management, which is really great in Evol. It handles the pre-action and court part of the recovery. The system can handle tens of thousands of claims efficiently for large customers. The emphasis is on automation, so that the filing of the EPR and the subsequent process, does not require human intervention. Evolio can handle claims in batches, whether importing them into the system, making bulk changes or reporting on the success of the recovery.

Více informací
Taxlio
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Digital News Solutions
Východní Evropa

CZ: Taxlio vzniklo jako software na míru potřeb daňových a účetních kanceláří. Pomáhá jim s přehledným rozdělování práce, zvládat proud datových zpráv i emailu a hodně se zabývá vykazováním práce i její efektivitou. Díky jeho používání se zmenšuje počet aplikací, které musí uživatelé používat a tím se také uspoří hodně práce uživatelů. Taxlio uživateli umožní mít všechny informace krásně rozdělené do jednotlivých agend po ruce a na jednom místě. Taxlio se zaměřuje na několik oblastí. Tou první je vykazování práce a měření efektivity. Hlavním cílem je, aby kancelářím zbytečně neutíkaly peníze. Zvládá práci s paušály, položkové vykazování i vícepráce. Další oblastí je automatizace. Jde např. o automatické třídění emailů a datových zpráv, které se rovnou zařazují do agend k jednotlivým zákazníkům. Dále se na základě daňového kalendáře automaticky generují úkoly pro zpracování jednotlivých daní a mezd. Automatizace také dobře funguje i při zakládání nového klienta, kdy se k němu vygenerují všechny potřebné agendy. Proč je výhodné mít takzvaně vše v jednom? Za prvé se tím ušetří zbytečná administrativa, zbytečné přesouvání souborů a informací mezi různými aplikacemi a evidencemi. Za druhé se zlepší přehlednost a eliminují se zbytečné chyby a zmatky. Pokud uživatel vidí na jednom místě chronologicky přehled odeslaných datových zpráv, emailů a dalších aktivit, rychle si udělá obrázek o aktuální situaci. Taxlio navíc umí toto dobře spojit uživatelskými právy a např. brigádník se k citlivým údajům nedostane. Spisy klientů Taxlio zakládá automaticky podle toho, jaké daně s nimi řešíte, což eliminuje roztříštěné evidence po různých tabulkách a poznámkách. Automatické roztřídění pošty zbavuje přeukládání příloh a na časové ose daňového případu tak vidíte, jaké kroky a kdy se staly. Také můžete omezit práva uživatelů, tak aby se nestalo, např. že brigádník uvidí citlivé informace klienta, ke kterým se neměl vůbec dostat. Taxlio využívají firmy různých velikostí. Větší firmy oceňují zejména nástroje pro týmovou práci, kontrolu a automatizaci. Menší firmy a jednotlivci vidí výhody zejména v konceptu „Vše v jednom“, protože to jejich lidem šetří čas. A bez ohledu na velikost všechny zajímá vykazování práce a jak si zajistit dobrou odměnu za svou práci. Taxlio pomáhá tomu, abyste mohli chodit domů s čistou hlavou.

EN: Taxlio was created as a software tailored to the needs of tax and accounting offices. It helps them with clear work distribution, manage the flow of data messages and email, and deals a lot with work reporting and efficiency. Its use reduces the number of applications that users have to use and this also saves a lot of work for users. Taxlio allows the user to have all the information nicely separated into different agendas at hand and in one place. Taxlio focuses on several areas. The first is work reporting and efficiency measurement. The main objective is to ensure that offices do not run out of money unnecessarily. It handles lump-sum work, itemised reporting and extra work. Another area is automation. This includes, for example, automatic sorting of emails and data messages, which are directly assigned to the agendas of individual customers. In addition, tasks for processing individual taxes and payroll are automatically generated based on the tax calendar. Automation also works well when setting up a new client, where all the necessary agendas are generated for that client. Why is it advantageous to have so called all in one? Firstly, it saves unnecessary administration, unnecessary moving of files and information between different applications and records. Secondly, it improves clarity and eliminates unnecessary errors and confusion. If the user sees a chronological overview of sent data messages, emails and other activities in one place, he quickly gets an idea of the current situation. In addition, Taxlio can link this well with user rights and, for example, a temporary worker cannot access sensitive data. Taxlio automatically files clients' files according to the taxes you deal with them, eliminating fragmented records across different spreadsheets and notes. Automatic mail sorting eliminates the re-sorting of attachments, so you can see on the tax case timeline what steps happened and when. You can also restrict user rights so that, for example, a temporary worker doesn't see sensitive client information they shouldn't have access to in the first place. Taxlio is used by companies of various sizes. Larger companies especially appreciate the tools for teamwork, control and automation. Smaller companies and individuals see the benefits especially in the all-in-one concept, as it saves their people time. And regardless of size, everyone is interested in work reporting and how to ensure they are well rewarded for their work. Taxlio helps you to go home with a clear head.

Více informací
Service