B2A Software Development s.r.o.

Kontaktní osoba

Miroslav Kaleta - miroslav.kaleta@b2a.cz

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jsme softwarová společnost působící ve Zlíně od roku 2014. Vytváříme špičkové aplikace na platformě iOS, které usnadňují práci vašim zaměstnancům. Eliminujeme chyby ve výrobě, zkvalitňujeme komunikaci a zvyšujeme výkonnost. Klademe velký důraz na přístup zaměřený na uživatele a dodáváme špičkové aplikace přizpůsobené specifickým potřebám našich klientů. Vždy s maximálně optimalizovaným a kvalitním kódem, efektivním nasazením a maximální bezpečností.

EN: We are a software company based in Zlín, established in 2014. A team of enthusiastic professionals with a passion for Apple devices, simplification and never-ending education. We build cutting-edge iOS apps with simple goal: enriching employees' life. We eliminate production errors, improve communication and increase performance. With huge emphasis on user centric approach, we deliver apps with high-end coding, effective deployment and maximum security.

Základní informace o produktu / řešení

B2A Pracoviště
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace B2A Pracoviště poskytuje pracovníkům ve výrobě vždy aktuální plán práce včetně všech informací nezbytných k jejímu výkonu. Umožňuje zadávat do ERP informace o započetí práce a odepisovat výrobní operace. Zároveň slouží jako nástroj pro konkrétní i obecnou komunikaci s pracovníkem. Operátor výroby má iPad místo papírové průvodky. Po přihlášení do aplikace vidí frontu práce a výrobní příkazy s operacemi, které zahajuje a ukončuje swipem. K dispozici má veškeré informace o výrobních příkazech, operacích, materiálu, nástrojích a taky vidí časovou osu. Může skenovat čárové a QR kódy či zobrazit výkresovou dokumentaci. Pro hlášení podezření na neshodu využije focení s možností značení do fotografie. V kontu pracovníka jednoduše zjistí, jaký výkon podal.

EN: The B2A Workplace application provides production workers with an up-to-date work plan including all the information they need to perform their work. It allows you to enter work start information and debit production operations into the ERP. It also serves as a tool for specific and general communication with the worker. The production operator has an iPad instead of a paper guide. After logging into the app, he sees a work queue and production orders with operations that he starts and stops with a swipe. He has all the information about production orders, operations, materials, tools and he can also see the timeline. It can scan barcodes and QR codes or view drawings. It uses photo tagging to report suspected non-conformances. In the worker's account, he or she can easily see what performance he or she has submitted. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Více informací
B2A Mistr
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace se zaměřuje na práci mistra ve výrobě. Přináší přehled o aktuálním stavu výroby, možnost jednoduchého rozdělování práce bez nutnosti osobní konzultace i technologickou podporu pro pracovníky. Vzájemně propojuje lidi a činnosti s ERP a napomáhá zefektivnit celkové workflow postupů ve výrobě. Mistr sleduje výrobu bez papírových podkladů. Díky aplikaci v tabletu má celkový přehled o výrobě, zakázkách i operátorech výroby. Může použít skenování čárového/QR kódu, aby zjistil, kdo na čem pracoval nebo o jakou zakázku se jedná. Snadno přiřadí frontu práce na konkrétní pracovníky. Dostává notifikace z výroby o podezřeních na neshodu

EN: The application focuses on the work of a production foreman. It provides an overview of the current state of production, the possibility of easy work distribution without the need for personal consultation and technological support for workers. It interconnects people and activities with ERP and helps to streamline the overall workflow of production processes. The foreman tracks production without paper documents. Thanks to the tablet app, he has an overall view of production, orders and production operators. He can use barcode/QR code scanning to see who worked on what or what the job is. He can easily assign a queue of work to specific workers. Receives notifications from production about suspected non-conformances.

Více informací
B2A Kontrolor
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace slouží k dokumentaci záznamů o provedených kontrolách, včetně pořízení fotografií a evidence neshod. Pro efektivní využití je vhodné, aby operace kontroly kvality byly součástí technologického postupu a existovaly k nim operace na výrobním příkazu, pro které je možné provést zahájení a odpis práce. V opačném případě řešíme způsob evidence individuálně podle konkrétních potřeb našich zákazníků. Kontrolor kvality používá intuitivní prostředí aplikace na iPadu k evidenci kontroly namísto dřívějšího využívání papírové dokumentace s přepisem do systému. Aplikace mu přívětivě ukazuje frontu práce s výrobními příkazy a operacemi, u kterých je potřeba provést kontrolu. Jednoduše zaeviduje shodu či typy neshod a vytvoří protokol. Pokud někdo z kolegů ve výrobě nahlásí podezření na neshodu, přijde mu okamžitě notifikace a vidí veškeré informace

EN: The application is used to document records of inspections performed, including taking photographs and recording non-conformities. For effective use, it is advisable that quality control operations are part of the process flow and there are operations on the production order for which work can be started and written off. Otherwise, we solve the method of recording individually according to the specific needs of our customers. The quality controller uses an intuitive iPad app environment to record the inspection instead of using paper documentation with transcription into the system in the past. The app helpfully shows him the work queue with production orders and operations that need to be checked. It simply logs the compliance or non-compliance types and creates a report. If a production colleague reports a suspected non-conformance, he receives an immediate notification and sees all the information

Více informací
B2A Sklad
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace pro digitální řešení skladové evidence vede ke zrychlení a zefektivnění veškerých evidenčních činností prováděných v procesu skladových operací. Nahrazuje papírovou administrativu čtečky a práce s dvouřádkovými čtečkami a využívá intuitivního uživatelského rozhraní mobilní aplikace pro iPad. Výsledkem je jednoduché a efektivní vytváření skladových dokladů, provádění inventur a realizace další skladové agendy. Skladník získává díky iPadu přehled o veškerých skladových položkách. Může sledovat množství, umístění nebo si zobrazit potřebné dokumenty k dané skladové položce. Pomocí tabletu může provádět veškeré skladové operace, které se on-line zapisuji do ERP systému. Identifikace položek probíhá skenováním QR kódu, nebo je může skladník ručně vyhledat přímo v iPadu. Ten slouží i k organizaci práce skladníka, kdy lze například evidovat manipulační požadavky, které skladník popřípadě manipulační dělník postupně zpracovává.

EN: The digital warehouse management application leads to faster and more efficient recording of all activities performed in the warehouse operations process. It replaces the paper-based administration of scanners and working with two-line readers and uses the intuitive user interface of the iPad mobile app. The result is simple and efficient creation of warehouse documents, performing inventories and implementing other warehouse management. The warehouseman gets an overview of all warehouse items thanks to the iPad. He can track quantities, locations or view the necessary documents for a given stock item. Using the tablet, he can perform all warehouse operations that are entered online into the ERP system. Identification of items is done by scanning the QR code or the warehouse keeper can manually search for them directly on the iPad. It is also used to organise the work of the warehouseman, for example, to record handling requests that the warehouseman or the handler processes in order.

Více informací
B2A Servis
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Aplikace pro digitální řešení evidence servisních zásahů a činností vede k urychlení a zefektivnění procesů. Nahrazuje papírovou dokumentaci mezi servisním pracovníkem a zákazníkem. Pomocí iPadů intuitivně zapisuje a vykazuje odvedenou činnost. Automaticky odesílá podepsaný servisní výkaz e-mailem zákazníkovi. ervisní technik v aplikaci vidí frontu plánovaných servisních úkolů seřazenou dle termínu a priority. Má přístup ke všem potřebným informacím, jako jsou popis úkolu, předpokládané náhradní díly a práce, kontaktní osoba, či dostupnost potřebných dílů. Může si dopředu také prohlédnout kompletní popis servisovaného předmětu včetně potřebné dokumentace, nebo případné předchozí servisní záznamy. Servisní technik si pomocí iPadu může zkontrolovat aktuální stav položek, za které nese zodpovědnost a má evidovány na svém skladě. V samotný den servisního zásahu iPad navede technika pomocí navigace na požadované místo u zákazníka. Tam pak pomocí iPadu pořizuje záznam o provedeném zásahu včetně fotodokumentace. Výsledný předávací protokol, který se zobrazí v iPadu, pak podepisují spolu se zákazníkem a ten je následně zaslán ve formě pdf na požadované e-maily.

EN: Application for digital solutions for recording service operations and activities. It leads to faster and more efficient processes. It replaces paper documentation between service agent and customer. Using iPads, it intuitively records and reports the work performed. Automatically sends a signed service report via email to the customer. The service technician sees a queue of scheduled service tasks in the app, sorted by deadline and priority. He has access to all the necessary information such as task description, expected spare parts and work, contact person or availability of the required parts. He can also view in advance the complete description of the item to be serviced, including the necessary documentation, or any previous service records. The service technician can use the iPad to check the current status of the items he is responsible for and has recorded in his stock. On the day of the service, the iPad will guide the technician to the customer's desired location using navigation. There, the technician uses the iPad to make a record of the intervention, including photo documentation. The resulting handover report, which is displayed on the iPad, is then signed by the technician and the customer, and this is then sent as a pdf to the required emails.

Více informací
B2A Údržba
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Řešení pro digitalizaci facility managementu Aplikace slouží pro jakoukoliv plánovanou, opakovanou nebo urgentní údržbu v rámci firmy. Od oprav strojů přes správu nemovitostí až po dozor nad vozovým parkem. Šetří čas, napomáhá k efektivnímu rozdělování práce, eliminuje nadužívání papíru a slouží k rychlé výměně, zaznamenávání a sdílení informací. Údržbář už nenosí ke stroji ušmudlané návody a záznamy o kontrole. Veškeré potřebné informace má v iPadu. Naskenuje kód na stroji anebo jej najde ve frontě práce. Zobrazí si kartu stroje a vidí jeho historii, plánovanou údržbu i nezbytnou dokumentaci. Při servisu odepisuje použitý materiál ze skladu a eviduje svou činnost. Může fotit i natáčet videa jako záznam z činnosti

EN: Solutions for digitalisation of facility management The application is used for any planned, recurring or urgent maintenance within the company. From machine repairs to property management to fleet supervision. It saves time, helps to distribute work efficiently, eliminates the overuse of paper and is used to quickly exchange, record and share information. The maintenance technician no longer carries grubby manuals and inspection records with the machine. He has all the information he needs on his iPad. He scans the code on the machine or finds it in the work queue. He can view the machine card and see its history, scheduled maintenance and necessary documentation. When servicing, he writes off the used material from the warehouse and records his activity.

Více informací
B2A Messenger
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Mobilní a webová aplikace B2A Messenger poskytuje komfortní rozhraní pro řešení online komunikace. Jedná se o komunikační nástroj pro interní použití, který může být využitý také pro komunikaci se zákazníky. Zprávy od uživatelů jsou zasílány do komunikačních vláken. Hlavní předností B2A Messenger je propojení s ERP a provázání komunikačních vláken s entitami jako je např. zakázka, nabídka, výrobní příkaz apod. Zprávy ve vláknech jsou viditelné pro oprávněné uživatelé. Díky aplikacím B2A Messenger jsou všechny zprávy k zvolené entitě zaznamenané a její použití eliminuje nedostatky telefonické či emailové komunikace. Pro komunikaci se používají jednoduché textové zprávy, které můžou být rozšířené o multimediální obsah. Pro přidání fotografií je možné použít přímo kameru zařízení či soubory uložené v zařízení. Přirozená digitální komunikace.

EN: The B2A Messenger mobile and web app provides a convenient interface for online communication. It is a communication tool for internal use that can also be used for communication with customers. Messages from users are sent to communication threads. The main advantage of B2A Messenger is the connection with ERP and the linking of communication threads with entities such as order, quotation, production order, etc. Messages in the threads are visible to authorized users. With B2A Messenger applications, all messages to the selected entity are recorded and its use eliminates the shortcomings of telephone or email communication. Simple text messages are used for communication, which can be enhanced with multimedia content. The device camera or files stored on the device can be used directly to add photos. Natural digital communication.

Více informací
B2A Healthcare
Czech e-Health Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Ti správní lidé na správném místě. Automatické rozdělování práce podle matice dovedností a kompetencí. Spousta ušetřeného času personálu a pozornost směřovaná tam, kde je nejvíc potřebná. Nabízíme technologie, které přiblíží lékaře k jeho pacientům Lékař přijde na vizitu bez papírů. Naskenuje si tabletem čárový kód z náramku na pacientově ruce a hned má k dispozici veškerá data. Výsledky z laborky mu zasvítí na hodinkách, stejně jako například alarmující zpráva od sestřičky. Stačí jedno kliknutí a sestřička přesně ví, jaké léky je třeba podávat. Pacient má všechny lékařské informace přehledně ve svém iPadu. Ví, co ho kdy čeká, kdo se o něj stará a může komunikovat přímo s lékaři a zdravotnickým personálem. Snadno si vytvoří nové požadavky, které putují bez prodlevy automaticky k těm správným zaměstnancům nemocnice.

EN: The right people in the right place. Automatic job allocation according to a matrix of skills and competencies. Lots of staff time saved and attention directed to where it's needed most. We offer technology that brings the doctor closer to his patients. The doctor comes in for a paperless visit. He scans the barcode from the wristband on the patient's arm with his tablet and immediately has all the data. The lab results light up on his watch, as does, for example, an alarming message from a nurse. One click and the nurse knows exactly what medication to administer. The patient has all the medical information clearly on his iPad. He knows what to expect, who is looking after him and can communicate directly with the doctors and medical staff. He can easily create new requests that automatically go to the right hospital staff without delay.

Více informací
B2A Pilot Work Log
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Díky řešení B2A pro leteckou dopravu se mohou miliony cestujících cítit bezpečněji díky zpřehlednění a zjednodušení komunikace mezi piloty a dispečinkem. Pilot může snadno reportovat svou způsobilost k letu, reportovat začátek a konec služby, nahrávat důležité dokumenty a spoustu dalšího.

EN: Thanks to the B2A aviation solution, millions of passengers can feel safer by streamlining and simplifying communications between pilots and dispatchers. The pilot can easily report airworthiness, report the beginning and end of the service, record important documents and much more.

Více informací
B2A Train Driver
Czech Digital Transport Solutions
Severní Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Unikátní ekosystém sestávající ze snadno použitelné mobilní aplikace pro strojvedoucí a webové aplikace pro výpravčí. Vždy relevantní a správná data v reálném čase: systém zjednodušuje komunikaci mezi strojvedoucími a dispečery, zvyšuje kvalitu záznamů o vlacích a tratích, usnadňuje sdílení dokumentů a především zlepšuje řízení bezpečnosti.

EN: A unique ecosystem consisting of an easy-to-use mobile app for drivers and a web app for dispatchers. Always relevant and correct data in real time: the system simplifies communication between drivers and dispatchers, improves the quality of train and track records, facilitates document sharing and, above all, improves safety management.

Více informací
Service