INEKON SYSTEMS s. r. o.

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Náš příběh začal v roce 2005, kdy parta zkušených programátorů, analytiků, finančních controllerů a IT specialistů založila společnost INEKON SYSTEMS s. r. o. Od té doby vytváříme stále sofistikovanější MIS software pro velké a střední společnosti. Využíváme nejmodernější technologie a podporu BI software.

EN: Our story began in 2005, when a group of experienced programmers, analysts, financial controllers and IT specialists founded INEKON SYSTEMS s. r. o. Since then, we have been creating increasingly sophisticated MIS software for large and medium-sized companies. We use the latest technology and BI software support.

Základní informace o produktu / řešení

BUSINESS NAVIGATION SYSTEM
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech FinTech Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme

CZ: Naše společnost je zkušeným partnerem nejúspěšnějších českých a slovenských firem, které chtějí pomocí lepšího plánování, efektivnějšího controllingu a pokročilých analýz zvyšovat svoji hodnotu. S využitím ucelené koncepce podnikového řízení Business Navigation a produktů BNS či FINkeeper dodáváme řešení pro strategické řízení, taktické plánování a analýzu výsledků. Máme za sebou více než 160 projektů v různých odvětvích průmyslu, obchodu, bankovnictví a automotive. Díky propojení BNS a BI software dáváme datům nový rozměr. V INEKON SYSTEMS s. r. o. pořádáme konference Business Navigation Days pro zájemce z oblastí trendů ve finančním řízení, přednášíme na předních vysokých školách, spolupracujeme s Controller Institutem a jsme členem České asociace pro finanční řízení (CAFIN). Pravidelně se aktivně účastníme prestižních českých i evropských akcí souvisejících s problematikou business intelligence, controllingem a finančním řízením podniků. INEKON SYSTEMS s. r. o. je také oficiálním partnerem BI produktů Tableau a Power BI, které slouží k analýze, zpracování a vizualizaci dat v reálném čase.

EN: Our company is an experienced partner of the most successful Czech and Slovak companies that want to increase their value through better planning, more effective controlling and advanced analysis. Using the comprehensive Business Navigation business management concept and BNS or FINkeeper products, we deliver solutions for strategic management, tactical planning and results analysis. We have completed more than 160 projects in various sectors of industry, commerce, banking and automotive. By linking BNS and BI software, we give data a new dimension. At INEKON SYSTEMS s. r. o. we organize Business Navigation Days conferences for those interested in trends in financial management, lecture at leading universities, cooperate with the Controller Institute and are a member of the Czech Association for Financial Management (CAFIN). We regularly participate in prestigious Czech and European events related to business intelligence, controlling and financial management of companies. INEKON SYSTEMS s. r. o. is also an official partner of the BI products Tableau and Power BI, which are used for analysis, processing and visualization of data in real time.

Více informací
Service