Railscanner, s.r.o.

Kontaktní osoba

Ctirad Klimánek, výkonný ředitel - klimanek@railvis.com

Základní informace o společnosti

Logistika, Transport

CZ: Railscanner, s.r.o. je provozovatelem webových aplikací Railvis.com a Railmarket.com. První z nich je unikátní on-line platforma, na které probíhají veškeré náležitosti spojené s nákladní železniční přepravou. Firmy mohou mezi sebou mnohem efektivněji komunikovat, nabízet své volné kapacity, ať už to jsou vagóny, lokomotivy nebo kontejnery. Railmarket.com je databáze dostupných železničních firem na trhu nejen v Evropě. Funguje podobně jako vyhledávač Google, avšak pouze pro železniční sektor.

EN: Railscanner is the operator of the web applications Railvis.com and Railmarket.com. The first one is a unique online platform on which all the formalities and business related to rail freight transport are carried out. Companies offer their spare capacity - wagons, locomotives, or containers. Railmarket.com is a database of available rail companies on the market not only in Europe. It works similarly to the Google search engine, but only for the rail sector.

Základní informace o produktu / řešení

RAILVIS.com
Czech Digital Transport Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: RAILVIS.com je podobná platforma jakou je Uber pro taxislužbu, Airbnb pro individuální ubytování nebo Booking.com pro turistický průmysl. Tentokrát ale pro segment nákladní železniční dopravy. Její princip spočívá v tom, aby vše bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Aby člověk, který pracuje na železnici, dokázal během pár kliků myší najít přesně to, co potřebuje, a aby si mohl v daném regionu vybrat ze široké škály nabídky. RAILVIS.com vznikl na sklonku roku 2020 a do ostrého provozu se dostal v roce 2021. Je to unikátní on-line platforma, na které probíhají veškeré organizační a administrativní úkony spojené s nákladní železniční přepravou. RAILVIS.com má v současné době pět základních funkcionalit. Konkrétně je to pronájem vagonů, pronájem lokomotiv, prodej vagonů, prodej lokomotiv a sdílení lokomotivních výkonů, což je novinka, se kterou společnost přišla na trh letos. Co se týče pronájmu vagonů, nabídka nyní přesahuje 2300 vozů a dalších zhruba 1200 vagonů je nabízeno k prodeji. Na 70 lokomotiv je nabízeno k pronájmu a kolem 40 k prodeji. Co se týče nabídky lokomotivních výkonů, kterou firma spustila v lednu, již nyní je k dispozici každý týden kolem sedmi dostupných kapacit. Požadavek na tuto službu vzešel přímo z trhu, dopravci sami něco takového postrádali. Sdílení kapacit se nyní týká čistě nákladní dopravy. Je tam však i potenciál pro osobní dopravu. Všechny uvedené funkcionality jsou založené na tom, že na jednom místě je sdružená nabídka i poptávka mnoha firem, což umožňuje rychlou orientaci a také dává možnost vysoutěžit mnohem lepší cenu, než které by bylo možné dosáhnout jen při komunikaci s několika partnery. Platformu již využívají největší evropské železniční společnosti jako Deutsche Bahn Cargo, Rail Cargo Austria, Siemens, PKP Cargo, CZ Loko, VTG a mnoho dalších. Například chorvatský nákladní dopravce HŽ Cargo prodal v březnu 2022 exkluzivně a úspěšně přes platformu RAILVIS.com celou čtvrtinu své flotily (980 vagónů a 16 lokomotiv). K poslednímu květnu 2022 je na platformě zaregistrováno a provádí přes ní své transakce celkem 337 společností z celé Evropy. Nic takového předtím v Evropě nebylo. Veškeré obchody v této oblasti probíhaly pouze přes telefon či email. V RAILVIS.com jsme byli první, kteří se pustili do digitalizace nákladní železniční dopravy v rámci celé Evropy. V RAILVIS.com, které má sídlo v Praze, dnes pracuje patnáct lidí. Vedle toho máme reprezentanty i ve Varšavě, v Lipsku a ve Frankfurtu, v Terstu a Istanbulu. A snažíme se postupně rozmístit svá zastoupení po celé Evropě, abychom nové partnery mohli oslovovat přímo v jejich regionech. Do budoucna chceme nabízet také pronájem personálu, kde vidíme velký potenciál, protože je velký nedostatek strojvedoucích, vozmistrů a lidí z provozu. A chceme se zaměřit také na pronájem kontejnerů, aby i v intermodálním odvětví byl přehled o dostupných přepravních kapacitách.

EN: RAILVIS.com is a similar platform to Uber for the taxi industry, Airbnb for individual accommodation, or Booking.com for the tourism industry. But this time for the rail freight segment. Its principle is to make everything as simple and efficient as possible. So that a person working on the railways can find exactly what they need in a few mouse clicks and can choose from a wide range of offers in a given region. RAILVIS.com was launched in late 2020 and went live in 2021. It is a unique online platform that handles all the organizational and administrative tasks associated with rail freight transport. RAILVIS.com currently has five basic functionalities. Namely, wagon hire, locomotive hire, wagon sales, locomotive sales, and locomotive performance sharing, which is a new feature that the company came to the market with this year. In terms of wagon hire, the supply now exceeds 2,300 wagons, and around 1,200 more are offered for sale. About 70 locomotives are offered for lease and about 40 for sale. As for the locomotive capacity offer, which the company launched in January, there are already around seven locomotive capacities available each week. The demand for this service came directly from the market; the carriers themselves lacked something like this. Capacity sharing is now purely for freight. However, there is also potential for passenger transport. All of these functionalities are based on the fact that the supply and demand of many companies are pooled in one place, which allows quick orientation and also gives the possibility to negotiate a much better price than could be achieved by communicating with only a few partners. The platform is already used by the largest European railway companies such as Deutsche Bahn Cargo, Rail Cargo Austria, Siemens, PKP Cargo, CZ Loko, VTG, and many others. For example, the Croatian freight carrier HŽ Cargo exclusively and successfully sold a quarter of its entire fleet (980 wagons and 16 locomotives) via the RAILVIS.com platform in March 2022. As of last May 2022, a total of 337 companies from all over Europe are registered and transacting on the platform. There has been nothing like this in Europe before. All transactions in this area were carried out only via telephone or email. At RAILVIS.com, we were the first to go digital in rail freight transport across Europe. Today, RAILVIS.com, which is based in Prague, employs fifteen people. In addition, we have representatives in Warsaw, Leipzig and Frankfurt, Trieste, and Istanbul. And we are trying to gradually expand our representation across Europe so that we can reach new partners directly in their regions. In the future, we also want to offer staff hire, where we see great potential because there is a great shortage of drivers, drivers, and operations people. And we also want to focus on container rental, so that the intermodal sector also has an overview of the available transport capacity.

Více informací
RAILMARKET.com
Czech Digital Transport Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa
Skandinávské zeme
Blízký východ

CZ: RAILMARKET.com je databáze dostupných železničních firem na trhu nejen v Evropě. Funguje podobně jako vyhledávač Google, avšak pouze pro železniční sektor. V současné době je v ní již přes 3000 firem z celého spektra železničního trhu. Kromě dopravců, speditérů nebo pronajímatelů také např. výrobci, opravny, IT firmy, právníci, pojišťovny a banky se specializací na železnici. Každá společnost tam má svůj vlastní přehledný profil, kde prezentuje svoje služby a kontakty a díky tomu je možné na všechny tyto služby poslat poptávku a klient takto osloví jedním dotazem, všechny dostupné možnosti. Nyní v jejím rámci spouštíme možnost sestavit poptávku na jakoukoliv službu na železnici. Tato poptávka bude směrována podle regionu a typu požadované služby na správné dodavatele a správná oddělení, což usnadní a zefektivní práci všem železničním partnerům. Její součástí je také celosvětové (hlavně evropské) zpravodajství NEWS ze světa dopravy a obchodů na železnici.

EN: RAILMARKET.com is a database of available railway companies on the market not only in Europe. It works similarly to the Google search engine, but only for the railway sector. Currently, there are already over 3000 companies from the entire spectrum of the rail market. In addition to hauliers, freight forwarders or lessors, there are also manufacturers, repairers, IT companies, lawyers, insurance companies and banks specialising in rail. Each company has its clear profile, where it presents its services and contacts, and thanks to this it is possible to send an enquiry for all these services and the client can reach all available options with one enquiry. We are now launching the possibility to enquire for any service on the railway. This enquiry will be routed according to the region and type of service required to the right suppliers and the right departments, making the work of all rail partners easier and more efficient. It also includes worldwide (mainly European) NEWS coverage of the world of transport and rail business.

Více informací
Service