SafeDX s.r.o.

Základní informace o společnosti

Informační technologie

CZ: Jsme poskytovatelem řízených IT a Cloud služeb s vlastním Tier III datovým centrem v Praze. Nabízíme služby moderních IT platforem, které umožňují přístup k nejmodernějším technologiím širokému spektru zákazníků. Naše služby pomáhají inovovat, zefektivňovat a urychlovat Vaše projekty a usnadňují Vaše podnikání díky technologicky vyspělému zázemí, vysoké odbornosti a dobré znalosti prostředí a legislativy.

EN: We are a provider of managed IT and cloud services with our own Tier III data center located in Prague. We offer modern IT platform services enabling access to state-of-the-art technologies to a wide range of customers. Our services help you innovate, speed up your projects, increase their efficiency and facilitate your business thanks to technologically advanced facilities, extensive expertise and good knowledge of the market and legislation.

Základní informace o produktu / řešení

Data center services
Czech Smart City Solutions
Czech Search Engine Host
Czech IoT Solutions
Czech Innovative Management and Office Solutions
Czech FinTech Solutions
Czech e-Health Solutions
Czech e-Government Solutions
Czech Digital Weather Solutions
Czech Digital Transport Solutions
Czech Digital Sport, Esport a Culture Solutions
Czech Digital News Solutions
Czech Digital Network Security and Cyber Security Solutions
Czech Digital Marketing and Media Solutions
Czech Digital Mapping Solutions
Czech Digital Law Solutions
Czech Digital Identity Solutions
Czech Digital Gaming Solutions
Czech Digital Education Solutions
Czech Digital eCommerce and eShop Solutions
Czech Collaboration and Communication Platform Solutions
Střední a jihovýchodní Evropa
Západní Evropa
Východní Evropa

CZ: Již 5 let poskytujeme špičkové služby v moderním prostředí vlastního datového centra v pražských Vysočanech, splňujícím současné nároky na infrastrukturu datových center dle standardu TIA942/Tier III. Využíváme zázemí a nejnovější know-how mateřské společnosti Foxconn v oblasti výzkumu, vývoje a výroby a integrace IT technologií. Spolupracujeme s nejlepšími výrobci a dodavateli v oboru IT technologií a díky tomu máme přístup k technologickým i softwarovým inovacím, které našim klientům aktivně zprostředkováváme. SafeDX je bezpečné, úsporné a výborně dostupné datové centrum se širokou nabídkou služeb šitých na míru potřebám zákazníka v širším centru Prahy. Poskytujeme profesionální ICT servis, vysokou dostupnost a nadstandardní provozní efektivitu včetně mezinárodní konektivity. Dokážeme se flexibilně přizpůsobit kapacitním i prostorovým požadavkům nejen v primárním datovém centru v Praze, ale poskytujeme také geograficky redundantní služby.

EN: For 5 years, we have been providing top services in the modern environment of our own data center in Prague's Vysočany, meeting the current requirements for data center infrastructure according to the TIA942/Tier III standard. We use the background and the latest know-how of the parent company Foxconn in the field of research, development and production and integration of IT technologies. We cooperate with the best manufacturers and suppliers in the field of IT technologies and thanks to this we have access to technological and software innovations that we actively mediate to our clients. SafeDX is a safe, economical, and easily accessible data center with a wide range of services tailored to the customer's needs in the wider center of Prague. We provide professional ICT service, high availability, and above-standard operational efficiency, including international connectivity. We can flexibly adapt to capacity and space requirements not only in the primary data center in Prague, but we also provide geographically redundant services.

Více informací
Service